Beleidsverklaring SEMH

Beleidsverklaring SEMH

Het beleid van de SEMH is gericht op een voortdurend voldoen aan de eisen, verwachtingen en behoeften van betrokken partijen in de zorgsector betreffende de ontwikkeling en toepassing van hulpmiddelen. Wij zijn het aanspreekpunt voor bewaking, behoud en verbetering van de kwaliteit van Hulpmiddelenzorg in Nederland.

Het is onze ambitie om als onafhankelijk, onpartijdig en transparant platform bij te dragen aan de strategische doelen van alle betrokken partijen en daarmee van toegevoegde waarde te zijn voor de Hulpmiddelenzorg sector.

Het beleid is gericht op:

  • Het blijven voldoen aan de eisen die worden gesteld vanuit wet- en regelgeving;
  • Het bewaken en behouden van de interne en externe kwaliteit en verbeteren van de processen;
  • Het stimuleren van innovatie en technologische ontwikkelingen die bijdragen aan verbetering van de betaalbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid van de Hulpmiddelenzorg;
  • Het bevorderen van de outputmeting van inzet van medische hulpmiddelen die de meerwaarde ervan aantoont.

Het bestuur van de SEMH informeert betrokken partijen jaarlijks over de voortgang van haar beleid en ziet toe op de uitvoering ervan en stuurt bij waar en wanneer dat nodig is.

De doelstellingen vormen een onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan van de SEMH dat door het bestuur wordt goedgekeurd, per kwartaal wordt beoordeeld op vooruitgang en jaarlijks wordt geëvalueerd ten aanzien de realisatie van de doelen.

Verslaglegging van de jaarlijkse evaluatie is transparant en op aanvraag beschikbaar voor alle betrokken partijen.

Het bestuur van de SEMH
19 oktober 2022