Privacy verklaring

Scope

Dit Privacy statement is van toepassing op relevante persoonsgegevens die door SEMH worden verwerkt in het kader van de toetsing c.q. auditen van organisaties voor het verkrijgen en behouden van de Erkenningsregeling. Slechts voor dit specifieke traject worden gegevens vastgelegd en opgeslagen, in lijn met de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Herkomst

SEMH ontvangt rechtstreeks privacygevoelige informatie van uw organisatie, wanneer wij een bezoek op locatie brengen voor het toetsen c.q. auditen van de SEMH-erkenningsregeling. Het betreft hier bijvoorbeeld interviews met medewerkers of het inzien van een cliëntendossier. Voor wat betreft specifieke regels voor verwerking van ‘zorg’-gegevens worden de AVG-regels nageleefd.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kan door de toetser c.q. auditor van de SEMH rechtstreeks tijdens bezoek worden ingezien, zoals:

  • Naam en functie medewerker
  • Naam en gegevens cliënt met de zorgvraag en de kwaliteit van zorg welke door u wordt geleverd.

Doeleinden van verwerking

SEMH verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor communicatie met uw organisatie inzake het toets- of auditplan, teneinde een goede toetsing of audit conform de Erkenningsregeling te kunnen uitvoeren
  • Voor administratieve verplichtingen ten behoeve van het uitvoeren van onze Erkenningsregeling
  • Voor het beantwoorden van uw vragen

Bewaartermijnen

SEMH bewaart geen gegevens voor het verwezenlijken van de doeleinden, daar slechts op locatie de informatie met privacygevoelige inhoud van cliënten kan worden ingezien. Indien noodzakelijk voor de uitvoering en het toets- en audit rapport zullen de gegevens anoniem worden verwerkt.

Beveiliging
SEMH stelt alles in het werk om de veiligheid van de persoonsgegevens van de organisatie en de cliëntgegevens te waarborgen en zal daarbij de groots mogelijke zorgvuldigheid betrachten en waar nodig slechts anoniem gegevens opslaan c.q. verstrekken. Hiertoe hebben we technische, administratieve en fysieke maatregelen genomen, met als doel het beschermen van persoonsgegevens tegen data lekken of het verkeerd gebruik daarvan.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
SEMH deelt uw organisatiegegevens alleen met externe serviceproviders die voor ons ondersteunende bedrijfsactiviteiten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld de ICT ondersteunende partij en slechts daar waar nodig voor de boekhoudadministratie/bewijslast, of delen we uw gegevens wanneer dat vereist is door wetgeving of overheidsinstanties.

Recht op correctie of verwijdering

U kunt uw gegevens inzien,laten aanpassen of verwijderen. Hiervoor kunt ueen inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan: info@semh.info. Voor cliëntengegevens geldt dat de toetser of auditor geen gegevens opslaat of slechts anonieme gegevens verwerkt.

Overige vragen en/of opmerkingen

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, onze activiteiten op het gebied van de Erkenningsregeling, de toetsing door ons aangewezen personen en borging van privacyregels, en alle overige correspondentie betreffende privacy gerelateerde aangelegenheden kunt u contact met ons opnemen via onze functionaris gegevensbescherming: rene@semh.info.

Versie mei 2020