Indienen van een klacht

Heeft u een klacht over de SEMH of over de toetsers die door de SEMH worden ingeschakeld? Dat vernemen wij dan graag.

Wij verzoeken u ons een email te sturen naar info@semh.info en wij zullen dan onderstaande procedure volgen:

Na registratie brengt de behandelende medewerker direct de verantwoordelijke functionaris op de hoogte. 

1. Binnen 5 werkdagen ontvangt de klager en de toetser van het bedrijf een ontvangstbevestiging. Deze bevat tevens de procedure die bij de beantwoording gevolgd wordt en wie de klacht verder behandelt. Er wordt zoveel mogelijk  vastgesteld  of de afhandeling van een klacht daadwerkelijk tot tevredenheid van de indiener van de klacht is geweest. De wijze waarop wordt door het secretariaat bepaald.

2. De klacht wordt steeds zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, door het secretariaat afgehandeld. Belanghebbende ontvangt altijd schriftelijk verslag van deze afhandeling. 

3. Jaarlijks worden de aanwezige klachten geïnventariseerd. Minimaal eenmaal per jaar worden de klachten bekeken teneinde hieruit trends en slepende problemen te onderkennen.  

4. Naar aanleiding van de geconstateerde tekortkomingen zullen er corrigerende maatregelen worden genomen. De corrigerende maatregelen worden toegekend aan de directeur secretariaat, waarbij de uitvoering wordt gepland, en gecommuniceerd aan alle betrokken medewerkers. De effectiviteit van de genomen maatregelen wordt meegenomen in de directiebeoordeling.

5. De toetser die gebonden is aan het bedrijf ontvangt van elke correspondentie een afschrift.