Contractpartners | December 2023


In december 2023 hebben wij alle erkende bedrijven een bericht gestuurd over het heffen van een jaarlijkse contributie van € 85,00 per contractpartner per jaar.

Het bericht luidde als volgt:

“Met ingang van 1 januari 2024 zullen contractpartners, d.w.z. bedrijven die bij de KvK staan ingeschreven en die een overeenkomst tot samenwerking hebben afgesloten met een SEMH-contracthouder, zelfstandig een contributiefactuur ontvangen (zie ons erkenningsreglement op https://www.semh.info/informatie-voor-bedrijven/). Deze wijziging/contributieheffing gaat samen met het opnemen van de contractpartners in het SEMH-register, waardoor zij op de vernieuwde SEMH-website voor cliënten met een zorgvraag zichtbaar zullen zijn.” 


Naar aanleiding hiervan is gebleken dat niet bij alle contractpartners behoefte bestaat aan het vermelden van de contractpartners in het SEMH-register.  

Omdat zorgverzekeraars op dit moment nog niet verlangen dat de contractpartners in het register worden vermeld, heeft het SEMH-bestuur besloten deze vermelding niet verplicht te stellen, als zowel de contracthouder als de contractpartner(s) hier geen waarde aan hechten. Om die reden zal vooralsnog geen contributie worden geheven voor de contractpartners die niet in het SEMH-register vermeld worden.


De SEMH voert de komende tijd gesprekken met zorgverzekeraars over dit onderwerp om hun standpunt te vernemen met betrekking tot de vermelding van contractpartners in het register. De SEMH vindt het namelijk belangrijk dat alle locaties en professionals die op basis van de SEMH-erkenning hulpmiddelenzorg aanbieden, via ons register voor alle direct betrokken partijen, verzekerden, zorg professionals en zorgverzekeraars, zichtbaar en vindbaar zijn.


Mocht het beleid van (de) zorgverzekeraar(s) wijzigen in de zin dat óók contractpartners in het register moeten worden vermeld, zal de SEMH hiertoe overgaan en dus ook contributie heffen voor deze zorglocaties.


Graag vernemen wij van u of u uw contractpartners nu reeds in het SEMH-register vermeld wilt hebben. In dat geval verzoeken wij u ons een overzicht te geven van de betreffende contractpartners.